ประเพณีเข้าพรรษาเมืองร้อยเอ็ด ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ในวันที่  16 กรกฎาคม 2562

ช่วงเช้า ก่อนที่จะถึงเวลาของขบวนแห่เทียน เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดจัดงานหล่อเทียนพรรษา เพื่อส่งเสริมกิจกรรมให้เยาวชนมีส่วนร่วมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม การหล่อเทียนพรรษา เป็นประเพณีที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา อันสืบทอดมาแต่โบราณกาล พระภิกษุสงฆ์ทั้งหลายทั้งปวง ต้องจำพรรษาที่วัดตลอด 3 เดือน กิจกรรมตลอดสามเดือนที่วัด จะมีการสวดมนต์ทำวัตรทุกเช้าค่ำ จึงจำเป็นที่จะต้องใช้เทียนสำหรับจุดบูชา พุทธศาสนิกชนจึงพร้อมใจกันหล่อเทียนสำหรับถวายพระภิกษุในช่วงเข้าพรรษา ภาคบ่าย เปิดงาน ขบวนแห่เทียนของคุ้มวัดทั้ง 14 คุ้มวัด และ การประกวดขบวนแห่เทียน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ททท.สำนักงานขอนแก่น โทรศัพท์ 0 4322 7714-5